Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Al die informatie en dat gepraat; het wordt tijd voor actie !!!

Met het artikel in De Limburger van 11 juni gaan we een nieuwe fase in. Na een jaar van aanschuiven bij overlegtafels gaan we nu uit een ander vaatje tappen. En zo'n bericht over nachtvluchten helpt daar enorm bij! We hebben besloten onze krachten te bundelen. Met Sjoen en Stil uit Bemelen en Grenzeloos Stil uit Vijlen starten we een samenwerking om alle burgers uit Zuid Limburg te doordringen van de ernst van de situatie. Als er nog meer burgerinitiatieven zijn die willen aansluiten ..... graag. De websites vind u op de pagina: links/ contact. 

We hebben het dan niet langer alleen over MAA maar ook over Bierset bij Luik en de AWACS basis in Geilenkirchen. Ook gebruiken we de expertise van Greenpeace op het gebied van actievoeren en worden we gesteund door de LBBL waar de burgerinitiatieven van met name Lelystad -en Eindhoven airport ook bij aangesloten zijn. We zijn dus in goed gezelschap. In de bijeenkomst van OmwonendenMAA op 13 juni 19.30 uur in cafe De Notenbalk in Ulestraten zal dit punt nadrukkelijk op de agenda staan. Ook de eerste acties zullen daar besproken worden. Er is geen tijd te verliezen! De luchtvaartwet die kaderstellend is voor het luchthaven besluit voor MAA gaat al in 2020 in en komt dus dit najaar in de eerste en tweede kamer in stemming. Het zal dus een hete zomer worden voor de luchtvaart in Limburg!  Ambtenaren in Den Haag bedenken plannen voor MAA als nacht-vrachtvluchthaven

Ambtenaren en politici in Den Haag hebben zonder enig benul van het woon- en leefmilieu in Zuid Limburg plannen bedacht voor MAA. Ambtenaren wijzen MAA aan als luchthaven specifiek voor vrachtvluchten met een nachtopenstelling tot 2 uur s’nachts en vanaf 5 uur ’s morgens. Dit alles onder het mom van investeren in de economie van Zuid Limburg. In het kader van verdeling van vluchten wordt de overlast van vrachtvluchten op Schiphol naar Zuid Limburg verplaatst.

In het ambtelijk concept van de Luchtvaartnota 2050 is beschreven hoe in de toekomst de luchtvaart over Nederland kan worden verdeeld. Maastricht wordt daarbij expliciet aangewezen als luchthaven voor vrachtvluchten. Voor vrachtvluchten gaat het luchtruim open tot 2 uur s’nachts en vanaf 5 uur s’morgens. Het aantal vliegbewegingen mag groeien naar 30.000. Dat is gemiddeld 4 vluchten per uur. Ook staat in de nota vermeld dat toestemming gegeven wordt voor het gebruik van de volledige baanlengte van 2750 meter. Als argument voor het verschuiven van vrachtvluchten naar Zuid Limburg wordt genoemd dat de zogenaamde specifieke kwaliteiten van regionale luchthavens benut en gecombineerd worden met investeringen in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en de landzijdige bereikbaarheid.

Dit plan is desastreus voor de bewoners van Zuid Limburg, voor hun welzijn en gezondheid en voor de rust en het natuurschoon dat zo aantrekkelijk is voor toeristen. Daarmee is het plan ook desastreus voor de Limburgse toerisme economie met een omzet van 2.2 miljard euro en meer dan 20.000 banen. 

Volgens de huidige Luchtvaartwet mag slechts tussen 7.00 en 23.00 uur gevlogen worden. Want het is aangetoond dat verstoring van nachtrust ernstige gezondheidsklachten en geheugenproblemen tot gevolg heeft. Desalniettemin kunnen vliegtuigen vanuit MAA nu al nachtvluchten tussen 6.00 en 7.00 uitvoeren. Omwonenden tot een straal van zeker 20 km ervaren daar dagelijks hinder van. Zij vinden dat het maximum al lang bereikt is. Om minstens 8 uur te kunnen slapen pleiten zij voor afbouw van zware, verouderde en vervuilende vrachtvluchten en een totaal verbod op nachtvluchten. Ook de VVV, Koninklijke Horeca en Recron hebben hun zorgen over de groeiplannen en verstoring van de rust door vliegtuigen vanuit MAA meermalen nadrukkelijk kenbaar gemaakt aan de Provincie. Zuid Limburg heeft 56.000 slaapplaatsen voor toeristen waarvan 26.700 op campings. Zo blijkt uit de toeristische trendrapportage van de Provincie Limburg.  Zij ervaren nu al hinder van de nachtvluchten vanaf 6 uur in de morgen. Als er straks tot 2 uur ‘s nachts en vanaf 5 uur ’s morgens gevlogen mag gaan worden verdwijnt de aantrekkelijkheid van Zuid Limburgse campings als sneeuw voor de zon. De plannen voor MAA zullen ook forse negatieve gevolgen hebben voor de waarde van woningen in alle dorpen onder de vertrek -en aanvliegroute. Verontruste burgers ondernemen daarom steeds meer initiatieven om elkaar over de planvorming, de gevolgen en actiemogelijkheden te informeren. In de afgelopen maanden is de Provincie en MAA bezig met een nieuw Luchthaven besluit voor te bereiden. Over dat proces en de plannen is weinig tot niets naar buiten gebracht. Op 1 mei vond een overlegtafel met vertegenwoordigers van belanghebbenden plaats. Zeker de helft van de aanwezigen heeft daar zorgen over de plannen geuit en een maatschappelijke kosten baten analyse gevraagd. Maar met de mogelijkheden van de concept luchtvaartnota 2050 kan MAA vrij spel krijgen. Fel protest van Zuid Limburse bewoners is te verwachten en kan het tij keren. Afgaande op de hoge opkomst bij de vele informatiebijeenkomsten georganiseerd door bewonersgroepen mag gerekend worden op forse toename van de reuring over deze desastreuze plannen. Zoals Van der Poel tot in de laatste minuut vocht om op spectaculaire wijze de Amstelgoldrace te winnen, zullen de bewoners van Zuid Limburg tot in de laatste minuut tegen Den Haag vechten voor het behoud van haar mooie provincie. De uitputting en exploitatie van Zuid Limburg door Den Haag in de tijd van de mijnen staat voor velen nog vers in het geheugen. Die geschiedenis wil niemand herhaald zien! 

Hedwig Darley, lid van Sjoen en Stil uit Bemelen.

• • •