Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Nieuws.  

OmwonendenMAA tevreden over de uitspraak.

Rechter: Gemeente Beek moet onderzoek doen naar vervuiling grondwater parkeerterrein MAA

De voorzieningen rechter heeft de gemeente Beek opgedragen om onderzoek te doen naar grondwater vervuiling op de Corendon parkeerplaats van MAA. 

De parkeerplaats ligt in het bodem beschermingsgebied Mergelland en hier gelden aanvullende voorwaarden om de kwaliteit van grondwater en bodem te waarborgen. In het bestemmingsplan is er samen door de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Gemeente Beek hiervoor een apart rioleringssysteem ontwikkeld. Vreemd is dat dit beschikbare rioleringssysteem op het bedrijventerrein niet wordt gebruikt om de parkeerplaats af te wateren, terwijl de gemeente Beek dit zelf in de vergunningsvoorwaarden opneemt richting MAA.

De praktijk is dat duizenden auto’s olie en rubbersporen achterlaten die door het open asfaltgranulaat rechtstreeks naar het grondwater sijpelen met ernstige milieuschade als gevolg.

Burgerinitiatief OmwonendenMAA in samenwerking met Milieudefensie Maastricht had dit punt onder de aandacht gebracht bij de rechter op 2 mei j.l. in Roermond. Met foto’s van vervuilde plekken asfalt en tekeningen/rapporten uit het bestemmingsplan is de rechter duidelijk gemaakt dat gemeente Beek/MAA heeft verzuimd extra voorzieningen te treffen om vervuiling van het grondwater tegen te gaan.  OmwonendenMAA betoogde dat gemeente Beek onzorgvuldig te werk is gegaan bij het verlenen van de vergunning die binnen 2 weken werd toegekend aan MAA. Die snelheid is voor een dergelijke vergunning zeer ongebruikelijk waardoor de gemeente Beek bewust het risico van een onzorgvuldige voorbereiding op zich heeft genomen.


Als uit het onderzoek blijkt dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden dan is de gemeente verplicht die uit te voeren oordeelt de rechter.    

OmwonendenMAA wil graag betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen rond MAA en Aviation Valley. Wij wonen in een overbelaste leefomgeving in Beek en Meerssen en het minste wat je dan moet doen is in gesprek gaan en blijven met je inwoners.

Burgerinitiatief Omwonenden MAA en Milieudefensie Maastricht zijn tevreden met de uitspraak. Daarom willen wij samen met de gemeente Beek en het Waterschap Limburg een zorgvuldig onderzoek starten. 

Concreet: samen de onderzoeksvraag definiëren, samen het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren bepalen, samen het traject doorlopen etc. Alleen door deze transparante -en onafhankelijke manier van werken creëer je draagvlak en handel je zorgvuldig.

 

 

Foto van vervuiling op de Corendon parkeerplaats. 1 liter olie maakt 1 miljoen liter drinkwater onbruikbaar!!!

 

   

 


De extra CRO vergadering van 18 april was er een die gedomineerd werd door de CRO leden omwonenden. Henk van der Wilt beet de spits af. Hij had gehoopt dat deskundigen van het ministerie aanwezig zouden zijn om antwoord te geven op zijn indringende vragen. Maar die hebben op het laatste moment afgezegd! Henk had vragen over het beëindigen van het gebruik van de 2750 m baanlengte door vertrekkende wide-body vrachtvliegtuigen, over de illegale praktijken van MAA in de periode vanaf 1januari tot 7 april en over het ontmoedigingsbeleid om via een tariefstelling de zware en sterk vervuilende vrachtvliegtuigen (onderkant categorie 3) uit te faseren. Fons Latour (MAA) had de cijfers niet paraat en was onduidelijk over het ontmoedigen waar zijn baas Jos Roeven het in de krant over had. De andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de parkeerplaats, waarover de CRO leden niet geïnformeerd waren, MAA vond dat niet nodig! het Horyzon rapport over de industrieterreinen TPE, Aviation Valley en Bamford. De provincie, en de gemeenten Beek en Meerssen hebben hier opdracht voor gegeven. Maar de provincie wilde het geheim houden tot begin mei. De CRO leden waren hier niet van op de hoogte en moesten het uit de krant vernemen. En tot slot bracht Clemens Degenaar het KICL ter sprake. Hij wacht al een jaar op data van de klachten die wij; omwonenden, doorgeven. "Zo kan ik mijn werk niet doen!"                      

De CRO leden omwonenden hebben voorzitter Hub Meijers duidelijk gemaakt dat het vertrouwen in deze CRO niet groot is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zei Clemens treffend. De publieke tribune zat goed vol en door te applaudisseren steunt u onze CRO leden. Dank voor u inzet. 

Het kwartaaloverleg met de directie MAA heeft in 2018 2 keer plaats gevonden. In november 2018 hebben wij het gesprek opgeschort, waarbij we direct hebben aangegeven wat er zou moeten veranderen om het weer vlot te trekken. In januari hebben we bij MAA/MAABI kenbaar gemaakt dat we weer aan tafel willen om over overlast beperkende maatregelen te willen praten. Dat werd geweigerd door Ge Waeijen, de omwonenden moesten maar via de CRO leden omwonenden hun vragen stellen. Dat hebben we gedaan!! In de CRO vergadering bleek dat de deur toch weer op een kier staat. Met zichtbare tegenzin gaf Fons Latour toe dat we weer gaan praten. 

Een paar dagen later tijdens het overleg van de werkgroep omgevings maatregelen van de CRO, maakte MAA duidelijk bij monde van Fons Latour dat zij de CRO vergadering hadden ervaren als een tribunaal! Ook MAA gaat met voorzitter Hub Meijers praten over hoe dit verder gaat. Crisis in de CRO?! 

Wordt vervolgd.  

 Het seizoen van de vliegschaamte is begonnen. Vorige week zagen we de eerste Corendon's op MAA.  En waar we al bang voor waren gebeurt ook nu weer; de extensies. Terwijl ik dit stuk schrijf, het is zaterdag 27 april 23.35 uur land er over Geverik nog een Corendon. Vorige week zaterdag was het ook 23.33 uur toen een Corendon via Meerssen landde. Dat is dus geen toeval meer maar regelmaat! Terwijl Jos Roeven in het ASTA vorig jaar zei dat de luchthaven om 23.00 uur dicht is. We weten inmiddels wel beter. Corendon komt overal mee weg. 

 

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Donderdag 7 maart publiceerde de Staatscourant de beleidsregel die vertelt wat er wel en niet mag op MAA. Ook in de CRO vergadering ging het over die 250 m. Nu weten we zeker dat per 1 april die 2500 meter baan definitief ingaat als de baanlengte die maximaal gebruikt mag worden. Vanaf die datum is de "omzettingsregeling" de vigerende Regeling.Tot die tijd mag de 2750 m. baan maximaal 4 keer per week gebruikt worden. 

Hieronder een letterlijke passage over de omwonenden van MAA.

Naast het belang van de luchtvaartveiligheid zijn er natuurlijk ook de belangen van omwonenden. Ten aanzien van de belangen van omwonenden en onder verwijzing naar en zo nodig ter nuancering op de brief aan de Tweede Kamer van 5 december 2017 (kenmerk: IENM/BSK-2017/276806) is het volgende van belang. Door het bepaalde in het eerste artikel van de onderhavige beleidsregel kunnen er weliswaar thans nog enige tijd zwaarder beladen luchtvaartuigen gebruik maken van de Luchthaven Maastricht, doch zijn de gevolgen daarvan voor de omgeving beperkt. Hetgeen was bepaald in de Tijdelijke beleidsregel geldt ook ten aanzien van deze beleidsregel, namelijk dat de grenswaarden voor de geluidbelasting uit de Regeling onverkort van toepassing zijn. Met andere woorden; gelet op de totaal beschikbare geluidsruimte geldt dat met hoe meer zwaarder beladen luchtvaartuigen er vluchten van de luchthaven Maastricht worden uitgevoerd, hoe minder vluchten er uitgevoerd kunnen worden. De reden daartoe is dat zwaarder beladen vliegtuigen meer geluidsruimte opsouperen dan lichter beladen vliegtuigen.  

Wilt u de tekst in zijn geheel nalezen dat kan via deze link. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-13687.html.     (sorry, maar de link moet nog geactiveerd worden. Kopiëren kan wel.)

Het laatste nieuws via Whats App ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de luchtvaart en MAA in het bijzonder, abonneer je dan op de App: Informatie MAA. Tom Sijstermans uit Geverik stuurt je elke dag nieuws en ontwikkelingen. Hiervoor moet je naam, adres, woonplaats, e-mail en 06 nummer doormailen aan omwonendenmaa@gmail.com