Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Nieuws. 

Sky Gates toestel op 45 m. landt op MAA, gelukkig verleden tijd! 


Uit betrouwbare bron vernomen dat SKY GATES niet meer vliegt op MAA. Ook KALITTA AIR is al een tijd niet meer op de luchthaven. Navraag bij de woordvoerder van MAA levert het veelzeggende antwoord op "Momenteel kan ik hier nog niets over zeggen. Hierover zullen we op korte termijn berichten."  Het gaat bij SKY GATES en KALITTA AIR om verouderde vrachtvliegtuigen van 20 jaar en ouder. MAA heeft een ontmoedigings beleid ten opzichte van deze kisten maar de 2500 m. baan waar ze sinds 1 april mee moeten uitkomen is de hoofdreden zegt onze bron. Beide toestellen hebben een slechte reputatie bij de omwonenden. Geluidmetingen tonen aan dat ze tijdens het opstijgen boven de 100 dB aan geluid produceerden, maar het feit dat ze tergend langzaam opstegen en 45 m. boven de huizen bulderden zorgden bij inwoners voor angst en onveiligheid. Nu afwachten wat ervoor in de plaats komt.

Ook deze Silk Way komt maar langzaam omhoog. Hier aan de kant van Meerssen bij het omklap hek. Omwonenden willen dat deze kist ook vertrekt van MAA. 

OmwonendenMAA tevreden over de uitspraak.

Rechter: Gemeente Beek moet onderzoek doen naar vervuiling grondwater parkeerterrein MAA

De voorzieningen rechter heeft de gemeente Beek opgedragen om onderzoek te doen naar grondwater vervuiling op de Corendon parkeerplaats van MAA. 

De parkeerplaats ligt in het bodem beschermingsgebied Mergelland en hier gelden aanvullende voorwaarden om de kwaliteit van grondwater en bodem te waarborgen. In het bestemmingsplan is er samen door de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Gemeente Beek hiervoor een apart rioleringssysteem ontwikkeld. Vreemd is dat dit beschikbare rioleringssysteem op het bedrijventerrein niet wordt gebruikt om de parkeerplaats af te wateren, terwijl de gemeente Beek dit zelf in de vergunningsvoorwaarden opneemt richting MAA.

De praktijk is dat duizenden auto’s olie en rubbersporen achterlaten die door het open asfaltgranulaat rechtstreeks naar het grondwater sijpelen met ernstige milieuschade als gevolg.

Burgerinitiatief OmwonendenMAA in samenwerking met Milieudefensie Maastricht had dit punt onder de aandacht gebracht bij de rechter op 2 mei j.l. in Roermond. Met foto’s van vervuilde plekken asfalt en tekeningen/rapporten uit het bestemmingsplan is de rechter duidelijk gemaakt dat gemeente Beek/MAA heeft verzuimd extra voorzieningen te treffen om vervuiling van het grondwater tegen te gaan.  OmwonendenMAA betoogde dat gemeente Beek onzorgvuldig te werk is gegaan bij het verlenen van de vergunning die binnen 2 weken werd toegekend aan MAA. Die snelheid is voor een dergelijke vergunning zeer ongebruikelijk waardoor de gemeente Beek bewust het risico van een onzorgvuldige voorbereiding op zich heeft genomen.


Als uit het onderzoek blijkt dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden dan is de gemeente verplicht die uit te voeren oordeelt de rechter.    

OmwonendenMAA wil graag betrokken worden en blijven bij de ontwikkelingen rond MAA en Aviation Valley. Wij wonen in een overbelaste leefomgeving in Beek en Meerssen en het minste wat je dan moet doen is in gesprek gaan en blijven met je inwoners.

Burgerinitiatief Omwonenden MAA en Milieudefensie Maastricht zijn tevreden met de uitspraak. Daarom willen wij samen met de gemeente Beek en het Waterschap Limburg een zorgvuldig onderzoek starten. 

Concreet: samen de onderzoeksvraag definiëren, samen het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren bepalen, samen het traject doorlopen etc. Alleen door deze transparante -en onafhankelijke manier van werken creëer je draagvlak en handel je zorgvuldig. 

We hebben afgelopen week contact gezocht met MAA en de gemeente Beek en na eerst van het kastje naar de muur te zijn gestuurd viel er vrijdag 24 mei een brief van de gemeente Beek in de bus. " Inmiddels is een onderzoeksvraag bij de RUD Zuid Limburg uitgezet, ..... en de gemeente acht het niet opportuun om vooruitlopend op de uitkomst in deze met u hierover in gesprek te gaan. Ook indien wij het rapport hebben ontvangen, zullen wij hiervoor niet met u in gesprek gaan...  zijn enkele kenmerkende zinnen uit de brief. 

Hieruit blijkt een formele -en defensieve houding van gemeente Beek terwijl wij, omwonenden, graag in overleg willen treden en meedenken. Nu worden we achteraf pas in de gelegenheid gesteld in een hoorzitting onze zienswijzen kenbaar te maken. We willen tijdens het proces meedenken.  Modern besturen is transparant naar burgers toe communiceren zodat er draagvlak gecreëerd wordt voor beslissingen. Inmiddels heeft de hoorzitting plaats gevonden. 6 Personen maakten gebruik van hun spreekrecht en spraken vanuit hun hart, indrukwekkend was dat. We zien de uitspraak van de onafhankelijke bezwaar commissie van de gemeente Beek met vertrouwen tegemoet. 

 

 

Foto van vervuiling op de Corendon parkeerplaats. 1 liter olie maakt 1 miljoen liter drinkwater onbruikbaar!!!

 

   

 


De extra CRO vergadering van 18 april was er een die gedomineerd werd door de CRO leden omwonenden. Henk van der Wilt beet de spits af. Hij had gehoopt dat deskundigen van het ministerie aanwezig zouden zijn om antwoord te geven op zijn indringende vragen. Maar die hebben op het laatste moment afgezegd! Henk had vragen over het beëindigen van het gebruik van de 2750 m baanlengte door vertrekkende wide-body vrachtvliegtuigen, over de illegale praktijken van MAA in de periode vanaf 1januari tot 7 april en over het ontmoedigingsbeleid om via een tariefstelling de zware en sterk vervuilende vrachtvliegtuigen (onderkant categorie 3) uit te faseren. Fons Latour (MAA) had de cijfers niet paraat en was onduidelijk over het ontmoedigen waar zijn baas Jos Roeven het in de krant over had. De andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de parkeerplaats, waarover de CRO leden niet geïnformeerd waren, MAA vond dat niet nodig! het Horyzon rapport over de industrieterreinen TPE, Aviation Valley en Bamford. De provincie, en de gemeenten Beek en Meerssen hebben hier opdracht voor gegeven. Maar de provincie wilde het geheim houden tot begin mei. De CRO leden waren hier niet van op de hoogte en moesten het uit de krant vernemen. En tot slot bracht Clemens Degenaar het KICL ter sprake. Hij wacht al een jaar op data van de klachten die wij; omwonenden, doorgeven. "Zo kan ik mijn werk niet doen!"                      

De CRO leden omwonenden hebben voorzitter Hub Meijers duidelijk gemaakt dat het vertrouwen in deze CRO niet groot is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zei Clemens treffend. De publieke tribune zat goed vol en door te applaudisseren steunt u onze CRO leden. Dank voor u inzet. 

Het kwartaaloverleg met de directie MAA heeft in 2018 2 keer plaats gevonden. In november 2018 hebben wij het gesprek opgeschort, waarbij we direct hebben aangegeven wat er zou moeten veranderen om het weer vlot te trekken. In januari hebben we bij MAA/MAABI kenbaar gemaakt dat we weer aan tafel willen om over overlast beperkende maatregelen te willen praten. Dat werd geweigerd door Ge Waeijen, de omwonenden moesten maar via de CRO leden omwonenden hun vragen stellen. Dat hebben we gedaan!! In de CRO vergadering bleek dat de deur toch weer op een kier staat. Met zichtbare tegenzin gaf Fons Latour toe dat we weer gaan praten. 

Een paar dagen later tijdens het overleg van de werkgroep omgevings maatregelen van de CRO, maakte MAA duidelijk bij monde van Fons Latour dat zij de CRO vergadering hadden ervaren als een tribunaal! Ook MAA gaat met voorzitter Hub Meijers praten over hoe dit verder gaat. Crisis in de CRO?! 

Op dit moment (eind mei) zijn voorzitter en secretaris van de CRO een rondje langs de velden aan het maken om de onrust te inventariseren. De reguliere CRO vergadering is niet doorgegaan. Eind augustus komt er een extra CRO vergadering. (Wordt vervolgd).  

 

Het laatste nieuws via Whats App ontvangen?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de luchtvaart en MAA in het bijzonder, abonneer je dan op de App: Informatie MAA. Tom Sijstermans uit Geverik stuurt je elke dag nieuws en ontwikkelingen. Hiervoor moet je naam, adres, woonplaats, e-mail en 06 nummer doormailen aan omwonendenmaa@gmail.com