Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Nieuws.

OPEN BRIEF AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN I&W EN DE LEDEN VAN DE KAMERCOMMISSIES FINANCIËN EN I&W Den Haag, 6 april 2020

Red de mensen, niet de vliegtuigen: strikte voorwaarden voor staatssteun aan de luchtvaart.

Wereldwijd vechten mensen op dit moment een strijd op leven en dood tegen het corona-virus. Miljoenen mensen verliezen hun baan wegens de economische gevolgen van het virus. Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.

De luchtvaartsector die zich al sinds 1944 verzet tegen iedere vorm van belastingheffing, wil nu wel gebruikmaken van het vangnet van de staat. De sector die steeds opnieuw probeerde de oneerlijke en onredelijke belastingvrijstellingen in stand te houden.

De sector ook, die steeds weigerde om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uit- stoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Die nog steeds niet inziet dat een significante vermin- dering van het vliegverkeer de enige mogelijkheid is om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

De luchtvaart is nu al verantwoordelijk voor 5 tot 8 procent van de wereldwijde klimaatimpact. Een impact die bovendien wordt veroorzaakt door een kleine minderheid van rijke veelvliegers. Deson- danks blijft de sector inzetten op verdere groei.

We mogen als samenleving niet toestaan dat de luchtvaartsector wel de winsten incasseert, maar de verliezen afwentelt op de maatschappij. Wij vinden het van groot belang om de medewerkers in de sector te steunen, maar pleiten ervoor om niet de multinationale luchtvaartbedrijven te steu- nen zonder harde voorwaarden aan die steun.

Als we nu niet de structurele problemen aanpakken die deze branche oplegt aan onze samenleving en economie, zijn we bij een volgende crisis zo mogelijk nog kwetsbaarder. De ongelijkheid tussen rijk en arm en tussen landen neemt immers alleen maar toe en de ecologische en klimaatproble- men worden steeds urgenter.

Steun van de maatschappij aan de luchtvaartsector mag er niet toe leiden dat er na de Covid-19 crisis weer kan worden teruggekeerd naar het oude verdienmodel dat gepaard gaat met grote na- delige effecten op woonomgeving, klimaat en milieu. Steun aan de sector mag dan ook alleen worden gegeven als er strikte grenzen worden gesteld aan de overlast, de vervuiling en de klimaat-impact.

Wij vragen:

1. Mensen op één

In plaats van het schadelijke bedrijfsmodel van directies en aandeelhouders te redden, dient de staatssteun in eerste instantie gericht te zijn op de medewerkers. Geef hen met de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid een goed sociaal vangnet. Bied hen daarnaast opleidingen aan om zich in de toekomst te kunnen inzetten in duurzamer sectoren als de energietransitie, de ICT of de zorg. Zodat zij de kans krijgen zich af te keren van de luchtvaartindustrie die voorzienbaar niet duurzaam kan worden.


2. Transitie naar klimaatvriendelijke mobiliteit

Stel de voorwaarde aan de staatssteun dat de luchtvaartsector zich onverkort verbindt aan de we- reldwijde klimaatdoelstelling - het beperken van de temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad. De uitstootvermindering dient absoluut te zijn en mag niet op derden afgewenteld worden met dubieuze compensatieclaims of gerealiseerd worden met biobrandstoffen die zo mogelijk nog schadelijker zijn voor het milieu, de voedselveiligheid en de landrechten. Groen vliegen zal nog de- cennialang een illusie zijn, zodat moet worden aangestuurd op het terugdringen van het aantal vluchten.

Het is de hoogste tijd dat de overheid weer vat krijgt op de luchtvaartindustrie en dat wordt inge- zet op klimaatvriendelijke mobiliteit. De overheid dient deze belangrijke taak onmiddellijk ter hand te nemen en daarom weer grip krijgen op de luchtvaartindustrie. En zorgen voor betaalbare toe- gang tot minder vervuilende transportvormen zoals de trein.

3. Géén belasting? Dan ook geen steun!

Het is principieel onrechtvaardig om luchtvaartbedrijven te redden met publiek geld terwijl ze zelf nauwelijks bijdragen aan de publieke zaak. Door het niet betalen van gangbare belastingen (ener- giebelasting, btw, CO2-uitstoot) verkrijgt de luchtvaart een oneerlijk en onterecht concurrentie- voordeel op andere vervoersvormen. Steun dient dan ook gepaard te gaan met het beëindigen van deze belastingvrijstellingen.

Er moeten accijnzen op kerosine komen, een hogere CO2-heffing en een einde aan het nultarief voor de omzetbelasting. Ook dient er een einde te komen aan de perverse prikkels die frequent flyer-programma's opleveren. In plaats daarvan zou er juist een progressief toenemende belasting moeten worden ingesteld voor veelvliegers. Ook is het een goed moment om de nu ingevoerde tic- ketbelasting fors te verhogen en ook - en vooral - te laten gelden voor transferpassagiers.

Het is van het grootste belang om de huidige onbedoelde pauze in de luchtvaart te benutten om een grote stimulans te geven aan het verduurzamen en eerlijker maken van de transportsector. Een sector die daarmee ook beter bestand wordt tegen toekomstige crises.

Ondertekening:

Bewoners Omgeving Schiphol SchipholWatch
LBBL (waarbij de Alliantie en Omwonenden MAA zijn aangesloten)
WTL
Vandaag (31 maart) concludeerde de Commissie MER dat er grove fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de stikstofdepositie als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport.

De onafhankelijke commissie geeft hiermee dr ir Leon Adegeest gelijk, die eerder met berekeningen aantoonde dat een fors deel van de stikstof werd weggerekend door de ingehuurde adviseurs van de Schiphol Groep.

Weer minstens jaar uitstel
De conclusies van de commissie leiden er nu toe dat de opening van het vernieuwde vliegveld Lelystad opnieuw met ten minste een jaar wordt uitgesteld tot november 2021. Deskundigen verwachten echter dat dit te optimistisch is, omdat de gehele MER-procedure over moet. Dat neemt voor een vliegveld als Lelystad doorgaans meer tijd in beslag.

Ook moet Lelystad Airport alsnog een natuurwetvergunning aanvragen omdat het met de correcte berekeningen van Adegeest en RIVM boven de wettelijke norm uitstijgt. Die aanvraag is inmiddels in gang gezet, meldde vliegveld-directeur Hanne Buis van Lelystad vandaag tegenover Omroep Flevoland.

Een jaar eerder had Adegeest aangetoond dat de berekeningen van de geluidsoverlast door Lelystad veel te optimistisch waren en daardoor tot foute uitkomsten leidde. Dat leidde toen ook al tot een uitstel van de opening.

Schiphol niet te vertrouwen
Nu voor de zoveelste keer is gebleken dat Schiphol Groep niet te vertrouwen is met de ingewikkelde berekeningen, ontstaan onder burgers in de regio van de luchthaven grote twijfels over de berekeningen voor Schiphol zelf.

In de recente concept-MER van de luchthaven kwamen allerlei onduidelijkheden en onbekende uitgangsfactoren voor. Nu wederom bewezen is dat er wordt toegewerkt naar gewenste uitkomsten, zouden ook deze berekeningen moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen voordat die MER kan worden behandeld, laat staan goedgekeurd.

De stevige tik op de vingers die de Commissie MER uitdeelt aan de Schiphol Groep bevestigt de onbetrouwbaarheid van het overheidsbedrijf. In plaats van met eerlijke informatie te komen, probeert de groep groei te bewerkstelligen met misinformatie en onjuiste calculaties.

Tien keer zo groot
Volgens Adegeest is het zeer waarschijnlijk dat ook de stikstofcijfers van Schiphol onderschat zijn en boven de wettelijke norm uitkomen. Dat klinkt aannemelijk, omdat Schiphol meer dan tien keer zo groot is als Lelystad ooit moest worden.

Als dit het geval is, zal ook Schiphol een vergunning moeten aanvragen voor de Wet natuurbescherming. Op dit moment staat die wet slechts een maximaal aantal vluchten van 400.000 per jaar toe – het aantal vluchten dat Schiphol faciliteerde toen de wet werd ingevoerd. Het valt nog maar te bezien of Schiphol de uitstoot zover kan beperken dat met een hoger aantal vliegbewegingen binnen de wettelijke normen wordt gebleven. Deskundigen achten dit onwaarschijnlijk.

De ministers van LNV en Infrastructuur hebben echter al laten doorschemeren dat voor Schiphol in zo’n geval wederom een uitzondering zal worden gemaakt. De zoveelste. 

Deze tekst is overgenomen van onze zusterorganisatie Schiphol Watch. 

Voor MAA zullen nu ook de stikstof berekeningen opnieuw moeten worden uitgevoerd, en zal er een natuurwetvergunning aangevraagd moeten worden. Onze eigen Leon Adegeest, John Huizinga had sterke twijfels bij de stikstof berekeningen van MAA.                                         

Hieronder de reactie van John Huizinga over wat dit precies voor MAA betekent.Wat betreft de NOx (stikstofdepositie) verbaast het mij niet dat nu blijkt dat de berekeningen voor Lelystad niet blijken te kloppen.
Eerder had ik al gemeld dat de NOx berekeningen voor MAA uitgevoerd in 2011, het zelfde jaar (door hetzelfde bureau, Adecs) dat de berekeningen voor Lelystad zijn uitgevoerd, significant afweken van de berekeningen die datzelfde Adecs in 2016 heeft uitgevoerd voor de MER in aanloop naar het nieuwe LHB waarvan nu bekend dat de aanvraag ervoor in 2018 is ingetrokken. 
In 2011 was er nog sprake van de mogelijkheid om ergens anders, in het kader van de PAS, het overschot te compenseren. Toen was volgens de berekeningen van Adecs de NOx toename tussen de 4-5 mol/ha/jr terwijl in 2016 (geen PAS meer) opeens de NOx nog maar 0,4 mol/ha/jr bleek te zijn. Tevens viel het mij op dat bij de rapportering in 2016 minder specificaties werden gegeven. Gelet op het feit dat er in 2011 nog compensatiemogelijkheid gold, ga ik ervan uit dat die berekeningen betrouwbaar zijn, er was geen noodzaak om te sjoemelen. Uit aangeleverde gegevens van het Ministerie van I&M blijkt dat op rekenpunten in heel Nederland ontwikkelingsruimte is gereserveerd ten behoeve van het Luchthavenbesluit
In 2016 was dit anders en trek ik trek de betrouwbaarheid van deze cijfers dan ook in twijfel. Zoals misschien bekend is er bij een toename van >1 mol/ha/jr een vergunning nodig in het kader van de Wnb (wet natuurbescherming). 


 


Normaal is 1 april de start van het vakantie seizoen voor Corendon en Ryanair. In plaats van een parkeerplaats die weer volloopt is er nu sprake van leegloop. En sinds 24 maart is de deur van de passagiers terminal van MAA zelfs dicht! 

Waar is MAA dan wel druk mee?  Die vraag legden we voor aan Hella Hendriks communicatie en marketing medewerker MAA:  Als gevolg van het Coronavirus is niets meer zoals het was. Er vliegen nagenoeg geen passagiersvliegtuigen. Ook niet van andere luchthavens. Dit betekent dat vracht, die normaal gesproken met passagiersvliegtuigen mee ging, nu anders vervoerd wordt. Namelijk in vrachtvliegtuigen. Het verkeer wordt daarom verdeeld over de beschikbare luchthavens. Dus momenteel is er inderdaad meer vrachtverkeer op onze luchthaven. De extra vluchten van Qatar zijn allen gevuld met levensmiddelen, medische apparatuur, medische instrumenten en medicijnen. Ook Ethiopian maakt extra vluchten deze weken met vracht bestemd voor behandelingen van trauma of corona. Maar ook groente, fruit en vis. Het is onze taak om de bevoorrading door te laten gaan. Protestactie bij gemeentehuis in Beek. Omwonenden hebben de CRO vergadering aangegrepen om hun ongenoegen uit te spreken over de gang van zaken bij de CRO. "We mogen tijdens de vergadering geen geluid maken ! Daarom doen we dat voor de vergadering en via onze borden tijdens de vergadering", aldus een actievoerder. In de CRO zijn de omwonenden en andere ernstig gehinderden door MAA namelijk niet vertegenwoordigd !!!
Het protest gold ook de gemeente Beek die steeds de andere kant opkijkt terwijl het nadrukkelijk ook om haar inwoners gaat. Burgemeester Mevr. van Basten heeft het over een balans tussen MAA en omwonenden. Ze zou in 2019 een werkbezoek brengen aan Geverik en Kelmond maar na die brief in het voorjaar van 2019 hebben we niets meer van haar gehoord. Maar als er bij MAA iets te doen is; b.v. de eerste schop in de grond voor het hotel bij MAA, staat ze vooraan!

Hieronder het spandoek met een tekst die niets aan duidelijk te wensen overlaat.


Tijdens die CRO vergadering stelde Pieter van Geel zich voor aan de CRO. Hij is door de Provincie aangesteld als verkenner en zal een advies opstellen over MAA. De Alliantie en de OmwonendenMAA hebben recent een kennismakings gesprek gehad en zijn daar positief over. Pieter heeft overigens wel ja gezegd tegen een werkbezoek aan de kernen om de baan want hij wil zich een realistisch beeld vormen van de overlast van dit vliegveld in de bebouwde kom. 

Foto: 1Limburg.

Karnavals zondag was MAA in de ochtend gedurende enkele uren dicht !!!  Een e-mail aan alle piloten vertelde doodleuk dat er geen personeel op de toren was. Na het opstappen van de exploitant in oktober zijn het nu de luchtverkeersleiders op MAA die de exploitatie van de  luchthaven in problemen brengen.

Deze toren staat binnenkort te huur. De verkeersleiders worden vervangen door camera's en MAA wordt op afstand vanuit Schiphol bediend. Daardoor zal het nog moeilijker worden om het tekort aan verkeersleiders snel op te lossen. Komende zomer vertrekken ook nog enkele verkeersleiders op MAA in verband met het bereiken van de pensioen leeftijd. Als ook nog het oprukkende Corona virus bij Corendon en Ryanair tot minder boekingen gaat leiden zou dit wel eens roet in het 75 jarig verjaardag feestje van MAA in september kunnen gooien. 

Volle bak bij de kwartaal bijeenkomst OmwonendenMAA. 

In de zaal van De Notenbalk, die al helemaal in carnavalssfeer was, kwamen 120 omwonenden om bijgepraat te worden over onderwerpen als: SAMCO, 2500 m. baangebruik, WOZ waarde, geluidmetingen door EANS, "landschaps park MAA" en ons eigen MKBA.  

Hier is J. P. aan het woord om op te roepen om massaal bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Door de overlast van MAA ;  (verstoorde nachtrust, verstoord woongenot door ultra- fijnstof en kerosine dampen, overlast van SAMCO, toename geluidshinder etc.) maakt u goede kans om in aanmerking te komen voor een lagere WOZ waarde en dus jaarlijks honderden Euro's te besparen. De werkgroep WOZ helpt u graag met de aanvraag. (zie hiervoor de pagina: WOZ verlaging aanvragen in het hoofdmenu.)

Foto's: Ger Willems.

Het valt op dat onder de direct omwonenden de irritatie over MAA sterk aan het toenemen is. Iets wat je ook terugziet in het aantal klachten bij het KICL. De vragen en opmerkingen aan het adres van MAA en Provincie waren kritisch. Ons geduld raakt op was een veel gehoorde kreet.

Van ons secretariaat ontvangt u binnenkort alle powerpoint presentaties in de mail. 

De Provincie heeft CDA 'er Pieter van Geel als verkenner aangesteld. Zijn opdracht is om binnen het kader van de binnenkort te verschijnen Luchtvaartnota 2020 - 2050 een advies op te stellen over een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van MAA. Hij deed dat vorig jaar ook voor Eindhoven Airport. Hij zal in gesprek gaan met lokale overheden , omwonenden, experts en bedrijven. De conclusies moeten de basis vormen van nieuwe besluitvorming rond de luchthaven. 


Bekijk hier de video van de aanbieding van de petitie aan dhr Bovens Gouverneur van de Provincie Limburg.   

Wat een fantastisch resultaat: ruim 19.000 Limburgers hebben de petitie getekend de afgelopen maanden. 13 Juni, tijdens de kwartaalbijeenkomst in Ulestraten, werd er afgetrapt door Paul Sprangers en Hedwig Darley. De directe aanleiding was het uitlekken van berichten over o.a. nachtvluchten op MAA. 

Onder de bezielende leiding van Paul en zijn team, zijn vrijwilligers in Zuid Limburg aan het flyeren geslagen, of bezochten activiteiten zoals de wandelvierdaagse en de klimaatmars in Maastricht. Op de borden tijdens het aanbieden stonden alle plaatsnamen waar handtekeningen werden verzameld. In kernen als Bemelen en Rothem werden scores van 80% gehaald. Op veel plaatsen hingen onze posters achter de ramen. Het helpt natuurlijk ook hoe MAA de laatste maanden zichzelf negatief in de publiciteit bracht waardoor mensen graag hun handtekening plaatsten. 

Vrijdag 8 november overhandigde Hedwig de gouverneur een brochure waarin de geschiedenis van 75 jaar vliegveld Baek helder laat zien dat de provincie al bijna €100 miljoen in een prestige project heeft gestoken en dat diezelfde provincie het nu voor €1 terug koopt !!! In de statenzaal hield Frank Wormer namens de Alliantie een vurig betoog voor een fundamentele her -bezinning over MAA in de vorm van een MKBA.  Helaas stemde een meerderheid van de statenleden hier tegen. We zijn hierover in gesprek met het ministerie. Wordt vervolgd.   

Frank Wormer maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Je kunt de statenleden dan 5 minuten toespreken. Foto's Ger Willems.

Bijeenkomst OmwonendenMAA perfect getimed. 

We wisten van onze bronnen binnen MAA dat er spanningen waren tussen de Provincie en Durmaz, de concessiehouder, maar dat die al na 3 jaar het bijltje erbij neergooit verraste ook ons. Geeft aan hoe ernstig de situatie bij MAA is. Dr. Walter Manshanden econoom en specialist op dit gebied is heel duidelijk: "Sluit de boel. Als de vrije markt constateert dat de luchthaven niet rendabel is, kan een overheid het onmogelijk rendabel maken. De provincie mag er namelijk geen geld in pompen. Dat is concurrentievervalsing met omringende vliegvelden. Binnen de Europese Unie hebben we afgesproken dat dat niet mag". 

Foto: Ger Willems.

Ook onder omwonenden waren deze geluiden te horen. Geen vluchten meer tussen 6 en 7 uur en  niet meer na 23.00 uur, dus geen nachtvluchten. Maar Ge Waeijen en ook Jos Roeven konden ons dat niet toezeggen. Hardnekkig blijft de Provincie vasthouden aan het feit dat MAA hoort bij de basis infrastructuur van onze provincie. Iets dat in 2014 is vastgesteld. Wij vinden dat de wereld daarna is veranderd !! Hoogste tijd voor een MKBA vonden de aanwezigen. Maar ook daar zag Maarten van der Sande (top ambtenaar Provincie) geen heil in. Uit het publiek kwam nadrukkelijk wel de wens voor zo'n onafhankelijk onderzoek dat nu snel moet komen voordat de Provincie nog meer miljoenen in MAA gaat pompen. Denk aan de 25 miljoen die nodig zijn voor groot onderhoud aan de landing baan. Was het dan alleen kommer en kwel? Nee; het feit dat alle verantwoordelijken van MAA en Provincie aan tafel zaten bij ons kwartaaloverleg is positief.    


Het L1 radioprogramma De Stemming opende met een discussie tussen MAA en de VVV Limburg. In cafe Forum in Maastricht werden Jos Roeven dir. MAA en Wynand Vogels bestuurslid van de VVV Limburg aan de tand gevoeld over de stelling of de uitbreiding van MAA ten koste gaat van de ondernemers in het toerisme. Voor Wynand Vogels was dat zeker het geval. 

Wynand Vogels bestuurslid VVV Limburg.

Persoonlijk zag hij een terugloop in het aantal reserveringen voor de camping van zijn dochter sinds 2017. Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg in Schinnen moet het hebben van rust en natuur en juist die wordt verstoord door MAA. Uitgerekend rond 6 uur in de ochtend en 's avonds tegen 23 uur en vaak nog later komen de Corendons die voor slaapverstoring zorgen. Jos Roeven bracht daar tegen in dat het maar enkele vliegtuigen van MAA zijn en dat de meeste vliegtuigen van andere luchthavens afkomstig zijn die deze overlast veroorzaken. Ook zal de energietransitie zorgen voor elektrisch vliegen en dan veroorzaken we helemaal geen overlast meer. Waarop Wynand Vogels antwoorde dat dat elektrisch vliegen van de aanwezigen hier wel niemand meer zal meemaken. Als MAA zijn groeiplannen doorzet en zeker als er ook nog nachtvluchten komen dan gaan veel horeca ondernemers in Zuid Limburg failliet de komende jaren, en dat in een sector waar 21.000 fte's werkzaam zijn, aldus Wynand Vogels van de VVV.  


Vrijdag 6 september waren we wederom te gast bij de Provincie. Nu voor het agenda punt 8.1 MAA. Eigenlijk zou er een kwartaal rapportage op de agenda staan over MAA, maar die was om onduidelijke redenen geschrapt. Reden voor Groen Links om vragen te stellen over MAA naar aanleiding van de berichten in de pers de laatste weken. Als MAA op de agenda staat mag er ingesproken worden. Met 4 man/vrouw sterk is dat ook gebeurt. Uniek was dat ook een vertegenwoordiger van VVV/Recron het woord voerde over de overlast waar hun leden steeds meer over klagen. Na de insprekers was het woord aan Andy Rossel van Groen Links die later bijval kreeg van de SP'er Rob van Caldenkerken  en van de Partij van de Dieren. Alle 3 waren ze zeer kritisch over MAA. Hoe kan het dat de baas van MAA;  de Provincie, tegen nachtvluchten is terwijl MAA wel nachtvluchten wil. Wie is eigelijk de baas op MAA? De depute Joost van den Akker (VVD) bevestigde nog maar eens dat hij het onwenselijk vindt dat er nachtvluchten komen. Maar zoals terecht werd opgemerkt is het minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die deze beslissing binnenkort neemt. 

Wat ook een heikel punt wordt de komende tijd is de "revitalisering van de landingsbaan" in gewoon Nederlands: nieuw asfalt. Staat al in de begroting voor €25 miljoen !!! en over welke baan hebben we het dan die van 2500 of die MAA wil van 2750 meter? In een gesprek met ambtenaren van de Provincie hoorden we dat er 3 maanden gewerkt gaat worden aan de baan en het gaat niet alleen over een nieuwe toplaag maar tot een paar meter diep zal er worden uitgegraven. Misschien wordt er ook 's nachts gewerkt! Ge Waaijen (MAABI) is verantwoordelijk en zal zorgen voor de communicatie met de omgeving. Veel verse statenleden waren hiervan niet op de hoogte en er werd gesuggereerd dat dit ook de reden was van het niet doorgaan van de kwartaal rapportage. De depute wil nu eerst de begroting in oktober er doorheen jassen en er daarna over discussiëren. Niet dus ! Gelukkig was een meerderheid het hier niet mee eens en zal Groen Links de vinger aan de pols houden. Ook was er veel onduidelijkheid over de communicatie met omwonenden. Volgens de depute was er regelmatig overleg en worden we overal bij betrokken. Luid boe geroep van de publieke tribune volgde. Fons Latour (MAA) zei het in de laatste CRO vergadering heel duidelijk. In gesprek gaan met de omwonenden daar "kreeg hij de handen niet voor op elkaar bij MAA", en eerder dit jaar had Ge Waaijen (dir. MAABI) zich ook al negatief uitgelaten over het weer opstarten van de gesprekken met omwonenden. Ook in het omgevingsconvenant van dhr. Vrehen worden we wel genoemd maar zitten we nergens aan tafel. Het enige dat we doen is de CRO leden omwonenden vragen onze zaak te bepleiten. Het is toch te gek voor woorden dat professionele organisaties niet in staat zijn om met een burgerbelangen groep in discussie te gaan. MAA heeft nota bene sinds een jaar een manager communicatie in dienst !  

Ook over de dakpannen incidenten werd door partij Lokaal Limburg aangekondigd dat zij het niet eens waren met de oplossing van MAA en Provincie. Ook de gemeenten Beek en Meerssen hebben hierover een brief geschreven aan de minister.  Maar het belangrijkste wat ter sprake kwam is de MKBA , de maatschappelijke kosten baten analyse. Als we het niet eens zijn over de kosten en de opbrengsten en het maatschappelijk nut van MAA, laten we dat dan eens serieus uitzoeken door een echt onafhankelijk instituut met draagvlak bij alle stakeholders en betrokkenen. Daar kun je toch niets op tegen hebben. Ook Forum voor Democratie was het hier mee eens. Bij MAA en de Provincie zure gezichten bij dit onderwerp. Zeker toen Groen Links zei dat dan ook alle scenario's onderzocht moeten worden, dus ook de variant van: geen vliegveld meer, maar hoogwaardige arbeidsplaatsen in de sfeer van Campussen en de Einstein telescoop zodat we de hoog opgeleide jongeren hier in Limburg houden en natuurlijk veel groen.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.    

 Veldeke zaal in het bestuursgebouw van het Provinciehuis.

Op de CRO vergadering van 26/8 gaf Jos Roeven een toelichting op zijn visie op de toekomst van MAA. 3 Punten sprongen eruit.  1. Hij wil een gelijk speelveld voor MAA t.o.v. de andere vliegvelden. 2. Een betere bereikbaarheid van MAA met openbaar vervoer en 3. Ook groei buiten de vergunning moet mogelijk zijn. 

Voor een goed beeld. Jos is zetbaas van Durmaz de exploitant van MAA. Jos moet targets halen van Durmaz en zijn Israëlische partners. Tot nu toe zijn er nog steeds geen zwarte cijfers bij MAA. (zie hiervoor ook het artikel op de Home pagina.) En die komen er ook niet want alle luchthavens in Nederland draaien verlies. Terug naar Jos. 2 Jaar geleden solliciteerde Jos Roeven bij MAA. Je mag toch hopen dat hij vanuit Noord Holland de moeite heeft genomen om zijn toekomstige werkplek te bezichtigen. Dan zou hij namelijk gezien hebben dat MAA 1 baan heeft die van hek tot hek loopt en geen echte taxibanen heeft, alles moet over de landingsbaan. Vanaf MAA kun je de buren in Schietecoven de hand schudden, ook uitbreiden naar het noorden/zuiden kan niet, ook de A2 maakt dat onmogelijk, Chemelot en Maastricht moeten gemeden worden, en als je niet uitkijkt zit je in Belgisch of Duits luchtruim. Toch zei Jos ja tegen de klus "Ich schaffe das...." en "Ik kom naar U toe en neem een vla mee ....gaan we praten!" zei hij met veel bravour op 1 maart 2018 in het ASTA in Beek. Er hebben nog geen 5 gesprekken plaatsgevonden ! En nu wil hij een gelijk speelveld , zich meten met vrachtluchthaven Bierset, of Keulen Bonn of Brussel Zaventem. Zij nachtvluchten, dan ik ook zegt Jos op de CRO vergadering. MAA is en blijft een luchthaven in de bebouwde kom met beperkte mogelijkheden. Dat was de afgelopen 75 jaar zo. En ga je toch uitbreiden, en ook nog buiten de vergunning; dan levert dat onaanvaardbare problemen op (citaat van 3 ministeries) en dan zouden het wel eens de laatste 75 jaar van vliegveld Beek kunnen zijn.  

Jos Roeven, op de rug gezien in wit hemd tijdens de CRO vergadering van 26 augustus. 

 


EINDE AAN DE VLIEGSCHAAMTE ?      

De afgelopen zomer stonden er 2500 auto's die geen cent betalen voor dat parkeren. In Eindhoven zijn die parkeergelden de belangrijkste bron van inkomsten. Ga maar na. Gemiddeld betaal je € 70 voor een week vliegveld parkeren in Nederland. Bij 2500 auto's hebben we het dan over € 175.000 per week!!  Voor een heel seizoen praat je over een paar miljoen euro. Dat geld laat MAA gewoon liggen. En dat kan omdat de Provincie toch wel bijspringt. Zo wil ik ook wel ondernemen! Die Provincie dat zijn wij toch, alle belasting betalende Limburgers. Ik zou dat geld liever wel innen en besteden aan schonere lucht in Limburg. 

Reactie van MAA hierop: "Met Corendon is een fee (vergoeding) afgesproken. De hoogte van dat bedrag betreft commerciële, concurrentie gevoelige informatie waarover wij geen mededelingen doen".  Inmiddels weten we van Jos Roeven dat die fee €20,- per ticket betreft. Dat is dus een schijntje van de werkelijke kosten. Want huur van de shuttlebussen, de chauffeurs en de twee beveiligers moeten ook nog meegerekend worden. Zo blijft MAA verliesgevend.  Econoom Walter Manshanden: "De enige plekken waar in de luchtvaartindustrie nog geld verdient wordt zijn de parkeerplaatsen". Hier niet dus !!!

"Sky Gates toestel op 45 m. landt op MAA, gelukkig verleden tijd!" 

Dat was de kop boven dit artikel van enkele weken geleden. Maar vrijdag 23 augustus melden verschillende inwoners van Schietecoven (gem. Meerssen) dat "het" weer terug is. En met "het" bedoelen ze het SKY GATES vrachtvliegtuig.

Afgelopen week nog meldde De Limburger en L1 nieuws dat er 10 % minder vracht op MAA is aangekomen door de 2500 m. baan,  en dat SKY GATES en Kalitta AIR MAA niet meer aandoen. Jammer dan. Bovenstaande foto is van zaterdag 24 augustus 14.10 uur en is het bewijs dat Sky Gates gewoon blijft komen. Actieve OmwonendenMAA houden alles goed in de gaten op MAA. Daarvoor hoeven ze soms alleen maar uit het raam te kijken ! 

Met die teruglopende vracht valt het ook reuze mee. MAA wil ons dat doen geloven. Maar ook hier attendeerden omwonenden ons op een "volle bak" aan vrachtvliegtuigen op zaterdag ochtend 24/8. 3 Vrachtkisten op het Noord platform en deze 2 grote jongens van SKY GATES en Saudi Cargo op het Oostplatform. (Overigens met de lichtmast is niks mis, dat kwam door de warmte.) 


 

Hier ziet u een foto van de CRO vergadering in het gemeentehuis van Beek. Op www.cromaastricht.nl kunt u nalezen waar die CRO voor staat en wie er zitting in hebben. Zo gauw er een datum bekend is hoort u dat van ons via de app en deze website. We rekenen weer op een volle publieke tribune.